biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


Kodeks Cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r.

KODEKS CYWILNY (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)

SPIS TREŚCI

KSIĘGA PIERWSZA - CZĘŚĆ OGÓLNA

Tytuł I. PRZEPISY WSTĘPNE

Tytuł II. OSOBY

DZIAŁ I. OSOBY FIZYCZNE

Rozdział I  - Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Rozdział II  - Miejsce zamieszkania

Rozdział III  - Uznanie za zmarłego

DZIAŁ II. OSOBY PRAWNE

DZIAŁ III.  PRZEDSIĘBIORCY I ICH OZNACZENIA

Tytuł III. MIENIE

Tytuł IV. CZYNNOŚCI PRAWNE

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ II. ZAWARCIE UMOWY

DZIAŁ III. FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH

DZIAŁ IV. WADY OŚWIADCZENIA WOLI

DZIAŁ V. WARUNEK

DZIAŁ VI. PRZEDSTAWICIELSTWO

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Pełnomocnictwo

Rozdział III - Prokura

Tytuł V. TERMIN

Tytuł VI. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

KSIĘGA DRUGA - WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

Tytuł I. WŁASNOŚĆ

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ II. TREŚĆ I WYKONYWANIE WŁASNOŚCI

DZIAŁ III. NABYCIE I UTRATA WŁASNOŚCI

Rozdział I - Przeniesienie własności

Rozdział II - Zasiedzenie

Rozdział III - Inne wypadki nabycia i utraty własności

DZIAŁ IV. WSPÓŁWŁASNOŚĆ

DZIAŁ V. OCHRONA WŁASNOŚCI

Tytuł II. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Tytuł III. PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ II. UŻYTKOWANIE

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Użytkowanie przez osoby fizyczne

Rozdział III - Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne

Rozdział IV - Inne wypadki użytkowania

DZIAŁ III. SŁUŻEBNOŚCI

Rozdział I - Służebności gruntowe

Rozdział II - Służebności osobiste

DZIAŁ IV. ZASTAW

Rozdział I - Zastaw na rzeczach ruchomych

Rozdział II - Zastaw na prawach

Tytuł IV. POSIADANIE

 

KSIĘGA TRZECIA - ZOBOWIĄZANIA

Tytuł I. PRZEPISY OGÓLNE

Tytuł II. WIELOŚĆ DŁUŻNIKÓW ALBO WIERZYCIELI

DZIAŁ I. ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE

DZIAŁ II. ZOBOWIĄZANIA PODZIELNE I NIEPODZIELNE

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł IV. (skreślony).

Tytuł V. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE

Tytuł   VI. CZYNY NIEDOZWOLONE

Tytuł VI 1 . ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY

Tytuł VII. WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA

DZIAŁ I. WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

DZIAŁ II. SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ

DZIAŁ III. WYKONANIE I SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ Z UMÓW WZAJEMNYCH

Tytuł VIII. POTRĄCENIE, ODNOWIENIE, ZWOLNIENIE Z DŁUG

Tytuł IX. ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA

DZIAŁ I. ZMIANA WIERZYCIELA

DZIAŁ II. ZMIANA DŁUŻNIKA

Tytuł X. OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

Tytuł XI. SPRZEDAŻ

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ II. RĘKOJMIA ZA WADY

DZIAŁ III. GWARANCJA JAKOŚCI

DZIAŁ IV. SZCZEGÓLNE RODZAJE SPRZEDAŻY

Rozdział I - Sprzedaż na raty

Rozdział II - Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę

Rozdział III - Prawo odkupu

Rozdział IV. - Prawo pierwokupu

Tytuł XII. ZAMIANA

Tytuł XIII. DOSTAWA

Tytuł XIV. KONTRAKTACJA

Tytuł XV. UMOWA O DZIEŁO

Tytuł   XVI. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Tytuł XVII. NAJEM I DZIERŻAWA

DZIAŁ I. NAJEM

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Najem lokalu

DZIAŁ II. DZIERŻAWA

Tytuł XVII 1 . UMOWA LEASINGU

Tytuł XVIII. UŻYCZENIE

Tytuł XIX. POŻYCZKA

Tytuł XX. UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO

Tytuł XXI. ZLECENIE

Tytuł XXII. PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA

Tytuł XXIII. UMOWA AGENCYJNA

Tytuł XXIV. UMOWA KOMISU

Tytuł XXV. UMOWA PRZEWOZU

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ II. PRZEWÓZ OSÓB

DZIAŁ III. PRZEWÓZ RZECZY

Tytuł XXVI. UMOWA SPEDYCJI

Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ II. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

DZIAŁ III. UBEZPIECZENIA OSOBOWE

Tytuł XXVIII. PRZECHOWANIE

Tytuł XXIX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWO ZASTAWU I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UTRZYMUJĄCYCH HOTELE I PODOBNE ZAKŁADY

Tytuł XXX.  UMOWA SKŁADU

Tytuł XXXI. SPÓŁKA

Tytuł XXXII. PORĘCZENIE

Tytuł XXXIII. DAROWIZNA

Tytuł XXXIV. RENTA I DOŻYWOCIE

DZIAŁ I. RENTA

DZIAŁ II. DOŻYWOCIE

Tytuł XXXV. UGODA

Tytuł XXXVI. PRZYRZECZENIE PUBLICZNE

Tytuł XXXVII. PRZEKAZ I PAPIERY WARTOŚCIOWE

DZIAŁ I. PRZEKAZ

DZIAŁ II. PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

KSIĘGA CZWARTA - SPADKI

Tytuł I. PRZEPISY OGÓLNE

Tytuł II. DZIEDZICZENIE USTAWOWE

Tytuł III. ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI

DZIAŁ I. TESTAMENT

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Forma testamentu

Oddział 1 - Testamenty zwykłe

Oddział 2 - Testamenty szczególne

Oddział 3 - Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych

DZIAŁ II. POWOŁANIE SPADKOBIERCY

DZIAŁ III. ZAPIS I POLECENIE

DZIAŁ IV. WYKONAWCA TESTAMENTU

Tytuł IV. ZACHOWEK

Tytuł V. PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

Tytuł VI. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU I OCHRONA SPADKOBIERCY

Tytuł VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

Tytuł VIII. WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO I DZIAŁ SPADKU

Tytuł IX. UMOWY DOTYCZĄCE SPADKU

Tytuł X. PRZEPISY SZCZEGÓLNE O DZIEDZICZENIU GOSPODARSTW ROLNYCH

 

Zmiany dotyczące niniejszego kodeksu cywilnego:

Dz.U.64.16.93

Dz.U.64.16.93

 

 

1971.11.04

zm.

Dz.U.71.27.252

1976.07.01

zm.

Dz.U.76.19.122

1982.04.06

zm.

Dz.U.82.11.81

1983.01.01

zm.

Dz.U.82.19.147

 

zm.

Dz.U.82.30.210

1985.01.01

zm.

Dz.U.84.45.242

1985.08.01

zm.

Dz.U.85.22.99

1989.02.01

zm.

Dz.U.89.3.11

1989.10.01

zm.wyn.z

Dz.U.89.33.175

1990.05.27

zm.

Dz.U.90.34.198

1990.10.01

zm.

Dz.U.90.55.321

1990.12.05

zm.

Dz.U.90.79.464

1992.01.01

zm.

Dz.U.91.107.464

1992.03.15

zm.

Dz.U.91.115.496

1993.03.16

zm.

Dz.U.93.17.78

1994.09.02

zm.

Dz.U.94.27.96

1994.11.12

zm.

Dz.U.94.105.509

1995.01.01

zm.

Dz.U.94.85.388

1995.10.20

zm.

Dz.U.95.83.417

1996.01.01

zm.wyn.z

Dz.U.95.141.692

1996.12.28

zm.

Dz.U.96.114.542

1997.01.04

zm.

Dz.U.96.139.646

1997.05.15

zm.

Dz.U.97.43.272

1997.12.23

zm.

Dz.U.96.139.646

1998.01.01

zm.

Dz.U.96.149.703

 

zm.

Dz.U.97.115.741

1998.01.03

zm.

Dz.U.97.117.751

1998.09.24

zm.

Dz.U.98.117.758

1999.01.01

zm.

Dz.U.98.106.668

1999.12.16

zm.

Dz.U.99.52.532

2000.07.01

zm.

Dz.U.00.22.271

2000.11.21

zm.

Dz.U.00.88.983

2000.12.09

zm.

Dz.U.00.74.855

 

zm.

Dz.U.00.74.857

2001.01.04

zm.

Dz.U.00.114.1191

2001.02.14

zm.wyn.z

Dz.U.01.11.91

2001.07.10

zm.

Dz.U.01.71.733

2001.12.18

zm.wyn.z

Dz.U.01.145.1638

2002.08.16

zm.

Dz.U.01.130.1450

2002.10.27

zm.

Dz.U.02.113.984

2003.01.01

zm.

Dz.U.02.141.1176

2003.04.24

zm.

Dz.U.03.49.408

 

zm.

Dz.U.03.60.535

2003.07.16

zm.

Dz.U.03.64.592

2003.09.25

zm.

Dz.U.03.49.408

2003.10.01

zm.

Dz.U.03.60.535

2004.01.01

zm.

Dz.U.03.124.1151

2004.05.01

zm.

Dz.U.04.91.870

 

zm.

Dz.U.04.96.959

2004.08.19

zm.

Dz.U.04.172.1804

2004.09.01

zm.

Dz.U.04.162.1692

2005.01.01

zm.

Dz.U.04.281.2783

2005.12.10

zm.

Dz.U.05.172.1438

2006.02.20

zm.

Dz.U.05.157.1316

2006.07.15

zm.wyn.z

Dz.U.05.48.462

2006.08.05

zm.

Dz.U.06.133.935

2007.08.10

zm.

Dz.U.07.80.538

 

zm.

Dz.U.07.82.557

 

Powyższe informacje aktualizowane są corocznie i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.