biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
08.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


Kodeks Postępowania Cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.)

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

SPIS TREŚCI

KSIĘGA PIERWSZA - CZĘŚĆ OGÓLNA

TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

CZĘŚĆ PIERWSZA - POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Księga pierwsza. PROCES

TYTUŁ I. SĄD

DZIAŁ I. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Przepis wstępny

Rozdział 1. Właściwość rzeczowa

Oddział 1. Podstawy właściwości

Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu

Rozdział 2. Właściwość miejscowa

Oddział 1. Właściwość ogólna

Oddział 2. Właściwość przemienna

Oddział 3. Właściwość wyłączna

Oddział 4. Przepisy szczególne

DZIAŁ II. SKŁAD SĄDU

DZIAŁ III. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO

TYTUŁ II. PROKURATOR

TYTUŁ III. ORGANIZACJE SPOŁECZNE

TYTUŁ IIIa. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

TYTUŁ IIIb. POWIATOWY (MIEJSKI) RZECZNIK KONSUMENTÓW

TYTUŁ IV. STRONY

DZIAŁ I. ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA

DZIAŁ II. WSPÓŁUCZESTNICTWO W SPORZE

DZIAŁ III. INTERWENCJA GŁÓWNA I UBOCZNA

DZIAŁ IV. PRZYPOZWANIE

DZIAŁ V. PEŁNOMOCNICY PROCESOWI

TYTUŁ V. KOSZTY PROCESU

DZIAŁ I. ZWROT KOSZTÓW PROCESU

DZIAŁ II. POMOC PRAWNA Z URZĘDU

TYTUŁ VI. POSTĘPOWANIE

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE O CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH

Rozdział 1. Pisma procesowe

Rozdział 2. Doręczenia

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe

Rozdział 4. Terminy

Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania

DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI PIERWSZEJ INSTANCJI

Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze

Oddział 1. Mediacja

Oddział 2. Postępowanie pojednawcze

Rozdział 2. Pozew

Rozdział 3. Rozprawa

DZIAŁ III. DOWODY

Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów

Rozdział 2. Postępowanie dowodowe

Oddział 1. Przepisy ogólne

Oddział 2. Dokumenty

Oddział 3. Zeznania świadków

Oddział 4. Opinia biegłych

Oddział 5. Oględziny

Oddział 6. Przesłuchanie stron

Oddział 7. Inne środki dowodowe

Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów

DZIAŁ IV. ORZECZENIA

Rozdział 1. Wyroki

Oddział 1. Wydanie wyroku

Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków

Oddział 3. Wyroki zaoczne

Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków

Rozdział 1a. Nakazy zapłaty

Rozdział 2. Postanowienia sądu

Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń

DZIAŁ V. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Rozdział 1. Apelacja

Rozdział 1 1 .(uchylony).

Rozdział 2. Zażalenie

DZIAŁ VA. SKARGA KASACYJNA

DZIAŁ VB. SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO

DZIAŁ VI. WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

DZIAŁ VII.  (skreślony).

DZIAŁ VIII.  SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA

TYTUŁ VII. POSTĘPOWANIA ODRĘBNE

DZIAŁ I. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację

Rozdział 3. Inne sprawy

DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

DZIAŁ III . (293) POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

DZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA

DZIAŁ IVA.  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Rozdział 1.  Przepisy ogólne

Rozdział 2.  Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Rozdział 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Rozdział 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego

DZIAŁ V. POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Postępowanie nakazowe

Rozdział 3. Postępowanie upominawcze

DZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

Księga druga. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II. PRZEPISY DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRAW

DZIAŁ I. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO

Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego

Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu

Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie

Oddział 1. Przepisy ogólne

Oddział 2. Doradca tymczasowy

Oddział 3. Postępowanie

DZIAŁ II. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO I KURATELI

Rozdział 1. Sprawy małżeńskie

Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze

Oddział 1. Przepisy ogólne

Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi

Oddział 3. Sprawy o przysposobienie

Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki

Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli

DZIAŁ III. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia

Rozdział 2a. Przepadek rzeczy

Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem

Rozdział 4. Zniesienie współwłasności

Rozdział 5.  Ustanowienie drogi koniecznej

Rozdział 6.  Postępowanie wieczystoksięgowe

DZIAŁ IV. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO

Przepisy wstępne

Rozdział 1.  Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

Rozdział 2.  Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Rozdział 3.  Ogłoszenie testamentu

Rozdział 4.  Wyjawienie przedmiotów spadkowych

Rozdział 5.  Przesłuchanie świadków testamentu ustnego

Rozdział 6.  Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu

Rozdział 7.  Zarząd spadku nie objętego

Rozdział 8.  Stwierdzenie nabycia spadku

Rozdział 9.  Dział spadku

Rozdział 10.  Inne sprawy spadkowe

DZIAŁ IVA.  SPRAWY Z ZAKRESU PRZEPISÓW O PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH I O SAMORZĄDZIE ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO

DZIAŁ V.  SPRAWY DEPOZYTOWE

Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu

Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

DZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE REJESTROWE

Księga trzecia.  (uchylona)

Księga czwarta. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH

TYTUŁ III. INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA

CZĘŚĆ TRZECIA

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ I. ORGANY EGZEKUCYJNE, ICH WŁAŚCIWOŚĆ I POSTĘPOWANIE W OGÓLNOŚCI

DZIAŁ II. TYTUŁY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOŚCI

DZIAŁ IIA. ZAŚWIADCZENIE EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO

DZIAŁ III. WSZCZĘCIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE

DZIAŁ IV. ZAWIESZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA

DZIAŁ V. OGRANICZENIA EGZEKUCJI

DZIAŁ VI. POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE

TYTUŁ II. EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

DZIAŁ I. EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI

Rozdział 1. Zajęcie

Rozdział 2. Sprzedaż

DZIAŁ II. EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

DZIAŁ III. EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH

DZIAŁ IV. EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOŚCI (751)

DZIAŁ IVA.  EGZEKUCJA Z INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ V. WYJAWIENIE MAJĄTKU

DZIAŁ VI. EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

Rozdział 1. Przepisy wstępne

Rozdział 2. Zajęcie

Rozdział 3. Opis i oszacowanie

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji

Rozdział 5. Warunki licytacyjne

Rozdział 6. Licytacja

Rozdział 7. Przybicie

Rozdział 8. Przysądzenie własności

Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego

DZIAŁ VIA. UPROSZCZONA EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ VII. EGZEKUCJA ZE STATKÓW MORSKICH

DZIAŁ VIII. PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę

Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych

Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

TYTUŁ III. PRZEPISY SZCZEGÓLNE O EGZEKUCJI

DZIAŁ I. EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH

DZIAŁ II.  PRZEPISY SZCZEGÓLNE O EGZEKUCJI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy

Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

DZIAŁ III. EGZEKUCJA W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ

DZIAŁ IV.  (skreślony).

Dział V. EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

DZIAŁ VI.  (skreślony).

CZĘŚĆ CZWARTA

PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

PRZEPIS WSTĘPNY

Księga pierwsza. JURYSDYKCJA KRAJOWA

TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II. PRZEPISY ŁĄCZNE DLA JURYSDYKCJI KRAJOWEJ

(W POSTĘPOWANIU PROCESOWYM I NIEPROCESOWYM)

TYTUŁ III. JURYSDYKCJA KRAJOWA W PROCESIE

TYTUŁ IV. JURYSDYKCJA KRAJOWA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

TYTUŁ V. ZWOLNIENIE SPOD JURYSDYKCJI KRAJOWEJ

Księga druga. POSTĘPOWANIE

TYTUŁ I. ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA

TYTUŁ II. ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW PROCESU

TYTUŁ III. ZWOLNIENIE CUDZOZIEMCÓW OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

TYTUŁ IV. POMOC PRAWNA I DORĘCZENIA

TYTUŁ V. ZABEZPIECZENIE DOWODÓW

TYTUŁ VI. ZAGRANICZNE DOKUMENTY URZĘDOWE

TYTUŁ VII. ZABEZPIECZENIE SPADKU PO CUDZOZIEMCACH

TYTUŁ VIII. STWIERDZENIE OBCEGO PRAWA I WZAJEMNOŚCI

TYTUŁ IX. UZASADNIANIE PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ

Księga trzecia. ORZECZENIA SĄDÓW ZAGRANICZNYCH I UGODY ZAWARTE PRZED TAKIMI SĄDAMI

TYTUŁ I. UZNANIE ORZECZEŃ SĄDÓW ZAGRANICZNYCH

TYTUŁ II.  WYKONALNOŚĆ ORZECZEŃ SĄDÓW ZAGRANICZNYCH I UGÓD ZAWARTYCH PRZED TAKIMI SĄDAMI

TYTUŁ III.  WYKONALNOŚĆ ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, UGÓD ZAWARTYCH PRZED TAKIMI SĄDAMI LUB ZATWIERDZONYCH PRZEZ TAKIE SĄDY ORAZ DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH SPORZĄDZONYCH W TYCH PAŃSTWACH, OPATRZONYCH ZAŚWIADCZENIEM EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO

CZĘŚĆ PIĄTA

SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)

TYTUŁ I.  PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II.  ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

TYTUŁ III.  SKŁAD SĄDU POLUBOWNEGO

TYTUŁ IV.  WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU POLUBOWNEGO

TYTUŁ V.  POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM

TYTUŁ VI.  WYROK SĄDU POLUBOWNEGO I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

TYTUŁ VII.  SKARGA O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO

TYTUŁ VIII.  UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO LUB UGODY PRZED NIM ZAWARTEJ

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.