biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
08.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


Kodeks pracy (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.

 

SPIS TREŚCI

Preambuła (skreślona).

DZIAŁ PIERWSZY - PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I - Przepisy wstępne

Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział IIa - Równe traktowanie w zatrudnieniu

Rozdział IIb - Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Rozdział III - (skreślony)

DZIAŁ DRUGI - STOSUNEK PRACY

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

Oddział 2 - Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 4 - Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Oddział 5 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6 - Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6a - Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 7 - Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział IIa - Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej

Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1 - Stosunek pracy na podstawie powołania

Oddział 2 - Stosunek pracy na podstawie wyboru

Oddział 3 - Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 4 - Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

DZIAŁ TRZECI - WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA

Rozdział I - Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Rozdział Ia - Wynagrodzenie za pracę

Rozdział II - Ochrona wynagrodzenia za pracę

Rozdział III - Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Rozdział IIIa - Odprawa rentowa lub emerytalna

Rozdział IV - Odprawa pośmiertna

DZIAŁ CZWARTY - OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

Rozdział II - Obowiązki pracownika

Rozdział IIa - Zakaz konkurencji

Rozdział III - Kwalifikacje zawodowe pracowników

Rozdział IV - Regulamin pracy

Rozdział V - Nagrody i wyróżnienia

Rozdział VI - Odpowiedzialność porządkowa pracowników

DZIAŁ PIĄTY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW

Rozdział I - Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Rozdział II - Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

DZIAŁ SZÓSTY - CZAS PRACY

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Rozdział III - Okresy odpoczynku

Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

Rozdział V - Praca w godzinach nadliczbowych

Rozdział VI - Praca w porze nocnej

Rozdział VII - Praca w niedziele i święta

DZIAŁ SIÓDMY - URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

Rozdział II - Urlopy bezpłatne

DZIAŁ ÓSMY - UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

DZIAŁ DZIEWIĄTY - ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Rozdział III - Dokształcanie

Rozdział IIIa - Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Rozdział IV - Szczególna ochrona zdrowia

Rozdział V - Urlopy wypoczynkowe

Rozdział VI - Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

DZIAŁ DZIESIĄTY - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy

Rozdział II - Prawa i obowiązki pracownika

Rozdział III - Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Rozdział IV - Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział V - Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Rozdział VIII - Szkolenie

Rozdział IX - Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Rozdział X - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XI - Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XII - Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

Rozdział XIII - Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

DZIAŁ JEDENASTY - UKŁADY ZBIOROWE PRACY

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Rozdział III - Zakładowy układ zbiorowy pracy

DZIAŁ DWUNASTY - ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Postępowanie pojednawcze

Rozdział III - Sądy pracy

DZIAŁ TRZYNASTY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

Rozdział II  (skreślony)

DZIAŁ CZTERNASTY - PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

DZIAŁ CZTERNASTY a (uchylony)

DZIAŁ PIĘTNASTY - PRZEPISY KOŃCOWE

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.