Najlepsi fachowcy!
News

Promocja 2011
01.2011
Dla nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług rachunkowych na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
01.2011
Miesiąć za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu

Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu równoznaczne jest z akceptacją warunków i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

Definicje

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda - z siedzibą w Krakowie, przy ul. Morawskiego 5.

Serwis - stworzona przez kancelarię Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda i/lub jej partnerów.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Usługi - oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, tj.: dostęp do serwisów informacyjnych, plików, formularzy zamówień i subskrypcji newsletterów, a także świadczenia innych usług. Usługi informacyjne - oznacza udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL (dotyczy wszystkich stron Serwisu).

Postanowienia ogólne

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach. Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.

Ograniczenia odpowiedzialności

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda nie udziela żadnej gwarancji co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia, zarządzania finansami oraz wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wszystkie informacje, produkty (w tym oprogramowanie) lub usługi dostarczane za pośrednictwem strony oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony Kancelarii Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda. Wszelkie załączone do produktów lub zawarte wewnątrz gwarancje, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi, nie mają zastosowania pomiędzy Użytkownikiem a Kancelarią Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda nie zapewnia gwarancji dotyczących prawdziwości, dokładności lub kompletności jakichkolwiek ustaleń, informacji lub materiałów umieszczonych na stronie oraz nie gwarantuje, że jakiekolwiek oprogramowanie pobrane ze strony lub jakikolwiek odnośnik będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe zniszczenia (w tym zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia strony lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu, utraty możliwości używania danych lub innych podobnych zniszczeń) pojawiające się w wyniku wykorzystania lub niemożliwości wykorzystania zawartości lub strony, nawet w wypadku gdyby kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda została poinformowana o możliwości zaistnienia podobnych zniszczeń.

Korzystając ze Strony użytkownicy akceptują fakt, że Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, awarie bądź zniszczenia mające bezpośredni bądź pośredni związek z jakimkolwiek Produktem zamawianym bądź otrzymanym za pośrednictwem Strony, za pomocą któregokolwiek z odnośników umieszczonych na Stronie lub za działania lub zaniechanie działań jakiegokolwiek Dostawcy.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały dostarczane przez podmioty trzecie .

Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda nie odpowiada za rzetelność, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez Stronę. Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda za treść docelowej strony WWW.

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda dostarcza odbiorcom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Strona i jej zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, są chronione prawem autorskim i pozostają własnością właściciela serwisu, licencjodawców oraz producentów.

Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem "Biegły Rewident Bernadeta Wenda" chronione są prawami autorskimi na rzecz Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Serwis w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody Kancelarii Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda lub innego uprawnionego podmiotu.

Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

Pobierając jakiekolwiek elementy serwisu, w tym oprogramowania i plików ze Strony oraz pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych ze Stroną; użytkownik zobowiązuje się (oraz zobowiązuje osoby trzecie) do nie usuwania lub nie przerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takich materiałów.

Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.

Użytkownicy dostarczający materiały powinni osobiście upewnić się, że są one zgodne z zawartymi w niniejszym dokumencie warunkami i zabezpieczają Kancelarię Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami , które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Użytkowników na Stronę. Jeśli Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda zorientuje się, że jakiekolwiek opublikowane materiały, w mniemaniu Kancelarii, mogą naruszać warunki i zastrzeżenia niniejszego dokumentu Kancelaria zastrzega sobie wyłączne prawo do ich modyfikacji, łącznie z usunięciem.

Pobieranie materiałów

Użytkownik ma możliwość pobierania materiałów (łącznie "Produktów") bezpośrednio za pośrednictwem Strony lub odnośników umieszczonych na Stronie. Wszystkie produkty (poza oznaczonymi jako własność Kancelarii Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda) dostarczane przez niezależne firmy ("Dostawców") podlegają odpowiednim zastrzeżeniom, obejmowane są przez licencje lub inne zobowiązania umowne pomiędzy konkretnym Dostawcą, a użytkownikiem. Kancelaria Biegłego Rewidenta nie jest stroną w takich transakcjach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z tych transakcji . Wszelkie prawa użytkownika oraz środki mające związek z takimi transakcjami odnoszą się wyłącznie bezpośrednio do Dostawcy.

Jakiekolwiek pytania, roszczenia, czy związane z jakimkolwiek Produktem pretensje powinny być kierowane bezpośrednio do odpowiedniego Dostawcy.

Ochrona prywatności

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zapewniając usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w strefę prywatności Użytkowników.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów usług oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych. Informacje te będą gromadzone oraz wykorzystywane przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda w zgodzie z zasadami opisanymi w dokumencie "Polityka Prywatności".

Gwarancja prawa wyboru

Wszyscy Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji osobistych. W wypadku gdy Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać tych informacji mogą zrezygnować z udziału w formach działalności Serwisu wymagających podania informacji.

Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Kancelaria Biegłego Rewidenta Bernadety Wenda zapewnia, że będzie dokładać starań, w celu zagwarantowania należytej ochrony przekazanych informacji osobistych oraz by uczynić korzystanie z Serwisu bezpiecznym dla Użytkowników. Dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika oraz spowodować może wykorzystanie tych danych w sposób przez niego niepożądany.

W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty należy również zwrócić uwagę na fakt, że podawanie własnych danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z polityką prywatności danego podmiotu.

Postanowienia dodatkowe

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce.

WSZYSTKIE PRAWA NIE UDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA Z SERWISU SĄ ZASTRZEŻONE.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o cenniku naszych usług prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2012 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.